Les couleurs d'une estampe

Les couleurs d'une estampe

Ex-libris japonais contemporains

COLLECTIF

Résumé

Collectif d’artistes : Hamanishi Katsunori ; Hara Yyoshiaka ;Inoue Katsue ;Itow Takumi ; Kanamori Yoshi ; Katano Setsuko ; Matsubara Hideko & Kunemitsu ; Ohmoto Yasushi ; Okamoto Ryusei (Yoshimi) ; Saito Osamu ; Sano Takao ; Taru Hiroshi ; Tomura Shigeki ; Tsurusawa Kieko ; Ueda Isao ; Yamataka Nobboru ; Yanagida Motoi ; Yoshida Masaki ; Yoshimoto Masayuki.

Humus

Format 16,5 x 23,5 cm

Page 186 pages

Prix 24 €

Date de parution 05/06/2006

ISBN 9782970053514

Genre Beaux-livres