ISBN : 9782970053514
186 p. - 16,5 x 23,5 cm - 520 g
24,40€
Humus

Les couleurs d'une estampe

Ex-libris japonais contemporains

ISBN : 9782970053514
186 p. - 16,5 x 23,5 cm - 520 g
24,40€
Humus
Collectif
Disponibilité : Disponible
Date de sortie : 05/06/2006

 

Collectif d’artistes : Hamanishi Katsunori ; Hara Yyoshiaka ;Inoue Katsue ;Itow Takumi ; Kanamori Yoshi ; Katano Setsuko ; Matsubara Hideko & Kunemitsu ; Ohmoto Yasushi ; Okamoto Ryusei (Yoshimi) ; Saito Osamu ; Sano Takao ; Taru Hiroshi ; Tomura Shigeki ; Tsurusawa Kieko ; Ueda Isao ; Yamataka Nobboru ; Yanagida Motoi ; Yoshida Masaki ; Yoshimoto Masayuki.

Art, Contre-culture Livre illustré, Beaux livres Asie

Catalogue
Actualités

"Nous ne vendrons plus nos livres sur Amazon"

PDF :
Lire la suite ...